Kto może pełnić funkcję operatora dźwigu?

Wykonywanie wielu prac związanych z budownictwem, wykonywaniem zadań z zakresu robót montażowo-instalacyjnych, jak również załadunku i rozładunku elementów o dużej masie wymaga skorzystania z odpowiedniego urządzenia dźwigowego. Z reguły w tym celu wybiera się firmę świadczącą usługi dźwigowe z użyciem żurawia samochodowego, co gwarantuje szybką realizację zlecenia. Urządzenia tego rodzaju zapewniają samodzielne i stosunkowo łatwe dotarcie do celu oraz możliwość pracy w ograniczonej przestrzeni, a ponadto oferują znaczny udźwig, sporą wysokość podnoszenia oraz wysięg. Co ważne, są dostępne wraz z operatorem, który ma odpowiednie kompetencje, doświadczenie zawodowe oraz uprawnienia.

Formalności związane z prowadzeniem żurawia samochodowego

Podnoszenie ładunków o znacznej masie oraz przemieszczanie ich na odpowiednią wysokość wymaga umiejętności, które zminimalizują ryzyko nieszczęśliwego wypadku, a także ograniczą prawdopodobieństwo wystąpienia uszkodzeń mienia. Gwarancją posiadania przez operatora żurawia samochodowego właściwych kompetencji jest uzyskanie przez niego uprawnień wydawanych przez Urząd Dozoru Technicznego przez powołaną specjalnie do tego celu komisję. Po pomyślnym zdaniu egzaminu praktycznego i teoretycznego uzyskuje się zaświadczenie kwalifikacyjne na żurawie samojezdne. Dokument taki jest ważny przez okres 5 lat, a następnie musi zostać odnowiony. Operatorzy mogą też posiadać wydane przed zmianą przepisów uprawnienia UDT kategorii II Ż, będące równoważnymi do obowiązujących obecnie. Niezbędne będzie również posiadanie prawa jazdy kategorii C.

Co jest potrzebne do uzyskania uprawnień do obsługi żurawia samochodowego?

Zdanie egzaminu przed komisją UDT jest możliwe po ukończeniu 18 lat oraz przedstawieniu orzeczenia lekarskiego, zezwalającego na obsługę urządzeń transportu bliskiego. Jeżeli chodzi o wymagania co do sprawności sensomotorycznej, to konieczne będzie m.in. rozróżnianie barw, dobra koordynacja wzrokowo-ruchowa, refleks i spostrzegawczość. Wśród kwestii zdrowotnych kluczowe znaczenie ma dobre widzenie, a także właściwe postrzeganie głębi i odległości. Liczy się również odpowiedzialność oraz dokładność i precyzja w działaniu.